บริการให้คำปรึกษาและทำวิจัย

​ส่งเสริม สนับสนุนการให้คำปรึกษาและทำวิจัย ติดตามและประเมินผลงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ เผยแพร่ผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อความต้องการของสังคม โดยศูนย์วิจัยและบริการวิชาการมีคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่มี ความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านการวิจัยครอบคลุมในหลาย ๆ ด้าน  อาทิ เช่น การพัฒนาชุมชน การบริหารจัดการองค์กรท้องถิ่น การบริหารจัดการองค์กร ทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการสนับสนุนตัดสินใจสำหรับท้องถิ่น  การใช้แผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาบุคลากร การเพิ่มทักษะงานสารบรรณในองค์กร เป็นต้น 

บริการจัดฝึกอบรม และสัมมนาทางวิชาการ

ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ มีประสบการณ์และความชำนาญในการจัดประชุม สัมมนา และอบรมทางด้านวิชาการ ทักษะ และเทคนิคต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร นักธุรกิจ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่สนใจ สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับองค์กรในปัจจุบัน ได้หลายรูปแบบ เรามีหลักสูตรอบรมหลักสูตรระยะสั้นและยาว อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ฯลฯ สำหรับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิเช่น หลักสูตรอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หลักสูตรใช้แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ เป็นต้น

บริการจัดศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ

ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ มีประสบการณ์ด้านการศึกษาดูงาน และงานบริการอื่นๆ เพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กร โดยให้บริการจัดการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากร ได้เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์และขยายวิสัยทัศน์ เป็นมุมมองใหม่ ๆ ช่วยกระตุ้นให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิด หรือมุมมองต่างๆกันร่วมกัน ชึ่งศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ มีเครือข่ายความร่วมมือจากทั้งหน่วยงานรัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจในการจัดกิจกรรมต่างๆ ครอบคลุมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

Please reload

© 2016 ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร 

  • Facebook Social Icon
  • line
  • RSS - Black Circle
  • LinkedIn Social Icon
  • YouTube Social  Icon