• CRAS@PNRU

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาจังหวัดนนทบุรี


วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาจังหวัดนนทบุรี ระหว่างจังหวัดนนทบุรี กับ มหาวิทยาลัยในพื้นที่ จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยมีอธิการบดีของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 แห่งเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ครั้งนี้ และมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอหรือผู้แทน ประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี คณะอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 แห่ง ผู้เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชนเข้าร่วมพิธีด้วย

#จงหวดนนทบร #ลงนามความรวมมอ

© 2016 ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร 

  • Facebook Social Icon
  • line
  • RSS - Black Circle
  • LinkedIn Social Icon
  • YouTube Social  Icon