• CRAS@PNRU

การดำเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี


ในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับสำนักงานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี ในการเข้าสู่มาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใสของอำเภอไทรน้อย โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การให้ความรู้หัวข้อเรื่องความสำคัญของการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายและ ยุทธศาสตร์ความโปร่งใสและคุณธรรมของชาติ ดำเนินกิจกรรม ประกอบด้วย การบรรยาย เรื่อง ความสำคัญของการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายและยุทธศาสตร์ความโปร่งใสและคุณธรรมของชาติ โดยวิทยากรจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) การเสวนาหัวข้อเรื่องแนวปฏิบัติที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ โดย วิทยากรจาก ป.ป.ช.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ตัวแทนภาคประชาชน และในภาคบ่ายเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนและกลไกการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสระดับท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์ ของ ป.ป.ช.#อำเภอไทรนอย #จงหวดนนทบร #ITA

© 2016 ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร 

  • Facebook Social Icon
  • line
  • RSS - Black Circle
  • LinkedIn Social Icon
  • YouTube Social  Icon