• CRAS@PNRU

การดำเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี


วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี มีการจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี ในการเข้าสู่มาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใสของอำเภอบางใหญ่ ซึ่งเป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสำนักงานจังหวัดนนทบุรี สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

มีกิจกรรมประกอบด้วย การให้ความรู้หัวข้อเรื่องความสำคัญของการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายและ ยุทธศาสตร์ความโปร่งใสและคุณธรรมของชาติ ดำเนินกิจกรรม ประกอบด้วย การบรรยาย เรื่อง ความสำคัญของการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายและยุทธศาสตร์ความโปร่งใสและคุณธรรมของชาติ โดยวิทยากรจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) การเสวนาหัวข้อเรื่องแนวปฏิบัติที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ โดย วิทยากรจาก ป.ป.ช.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ตัวแทนภาคประชาชน และในภาคบ่ายเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนและกลไกการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสระดับท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์ ของ ป.ป.ช.

#บางใหญ #ITA #จงหวดนนทบร