• CRAS@PNRU

การดำเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี


วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง มีการจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี ในการเข้าสู่มาตรฐานคุณธรรมและความโปร่งใสของอำเภอบางบัวทอง ซึ่งเป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสำนักงานจังหวัดนนทบุรี สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

กิจกรรมตามโครงการ ประกอบด้วย การให้ความรู้หัวข้อเรื่องความสำคัญของการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายและ ยุทธศาสตร์ความโปร่งใสและคุณธรรมของชาติ ดำเนินกิจกรรม ประกอบด้วย การบรรยาย เรื่อง ความสำคัญของการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายและยุทธศาสตร์ความโปร่งใสและคุณธรรมของชาติ โดยวิทยากรจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) การเสวนาหัวข้อเรื่องแนวปฏิบัติที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ โดย วิทยากรจาก ป.ป.ช.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ตัวแทนภาคประชาชน และในภาคบ่ายเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนและกลไกการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสระดับท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์ ของ ป.ป.ช.

#อำเภอบางบวทอง #ITA #จงหวดนนทบร

© 2016 ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร 

  • Facebook Social Icon
  • line
  • RSS - Black Circle
  • LinkedIn Social Icon
  • YouTube Social  Icon