• CRAS@PNRU

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีให้เกียรติเปิดการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ


วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 เทศบาลเมืองบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เพื่อให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ความโปร่งใสและคุณธรรมของชาติ ซึ่ง สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA)

สำหรับโครงการดังกล่าวจะจัดจำนวน 6 ครั้ง ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ถึง 5 มิถุนายน 2562 โดยแบ่งเป็นการอบรมออกเป็น 5 รุ่น รุ่นละ 1 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอบางกรวย อำเภอไทรน้อย อำเภอบางใหญ่ อำเภอเมือง อำเภอบางบัวทอง และอำเภอปากเกร็ด ตามลำดับ#จงหวดนนทบร #อำเภอบางกรวย #ITA

© 2016 ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร 

  • Facebook Social Icon
  • line
  • RSS - Black Circle
  • LinkedIn Social Icon
  • YouTube Social  Icon