• CRAS@PNRU

ปีที่สามสู่การอบรมTOEIC


1-2 มิถุนายน ณ ห้องประชุมนนทบุรี ชั้น 6 อาคารปฎิบัติการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ดำเนินโครงการส่งเสริมสมรรถนะด้านภาษาเพื่อการเข้าสู่มาตรฐานเชิงวิชาชีพ ซึ่งเป็นการอบรมTOEICให้แก่นักศึกษาและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กษิดิษ วัชรพรรณ และ อาจารย์มงคล เจริญโต


© 2016 ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร 

  • Facebook Social Icon
  • line
  • RSS - Black Circle
  • LinkedIn Social Icon
  • YouTube Social  Icon