• CRAS@PNRU

โครงการประสานความร่วมมือองค์กรท้องถิ่นภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน


ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ ผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ร่วมกับคณาจารย์และนักศึกษาศึกษาร่วมกันวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นโจทย์สถานภาพของชุมชนท่าอิฐเพื่อกำหนดแนวทางการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสู่ความยั่งยืนตามโครงการประสานความร่วมมือองค์กรท้องถิ่นภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
#องคการบรหารสวนตำบลทาอฐ #บรการวชาการ

© 2016 ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร 

  • Facebook Social Icon
  • line
  • RSS - Black Circle
  • LinkedIn Social Icon
  • YouTube Social  Icon