• CRAS@PNRU

การให้บริการวิชาการโครงการ อบต. โปร่งใส ปลอดคอรัปชั่น 2561 ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อ


ในวันพุธที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 น.ถึง 16.30 น.ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประกอบด้วย ดร.สืบวงศ์ กาฬวงศ์ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ และ ผศ.ดร.อุเทน ทองทิพย์ ดร. นิรัตน์ เพชรรัตน์ และดร.ภราดร กาญจนสุธรรม ได้ไปให้บริการวิชาการในโครงการอบต. โปร่งใส ปลอดคอรัปชั่น 2561 ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร


#ITA #อบตบางรกนอย #จงหวดนนทบร #บรการวชาการ

© 2016 ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร 

  • Facebook Social Icon
  • line
  • RSS - Black Circle
  • LinkedIn Social Icon
  • YouTube Social  Icon