• CRAS@PNRU

การนำเสนอร่างหลักเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรมของกองทุนสวัสดิการชุมชน


ในวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน ณ ห้องประชุมอาจารย์ไพบูลย์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ดร.สืบวงศ์ กาฬวงศ์ รองผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและวิจัย และดร.อรุณ ไชยนิตย์ กรรมการบริหารศูนย์บริการวิชาการและวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ไปนำเสนอร่างหลักเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรมของกองทุนสวัสดิการชุมชน ให้กับตัวแทนเครือข่ายชุมชนทุกภาค ผลของการนำเสนอครั้งนี้ องค์กรคุณธรรมของกองทุนสวัสดิการชุมชนยอมรับในร่างหลักเกณฑ์และชื่นชมการทำงานที่เข้าใจวิถีชุมชน โดยหลักเกณฑ์นี้จะนำไปใช้ในการประเมินกองทุนสวัสดิการชุมชนจำนวนกว่า 5,400 กองทุนทั่วประเทศ 






© 2016 ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร 

  • Facebook Social Icon
  • line
  • RSS - Black Circle
  • LinkedIn Social Icon
  • YouTube Social  Icon