• CRAS@PNRU

คณาจารย์สาขารัฐประศาสนศาสตร์ร่วมบริการวิชาการโครงการจัดประชุมประชาคมเทศบาลเมืองคูคต จังหวัดปทุมธานี


ในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30-16.30 น. ดร.สืบวงศ์ กาฬวงศ์ รองคณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์พร้อมกับคณาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประกอบด้วยว่าที่ ร.ต.หญิง นันทัชพร ปานะรัตน์ ประธานสาขาวิชารัฐประศาสตร์ ดร.ปฐมชนก ศิริพัชระ ดร.เมธี ทรัพย์ประสพโชค อ.วชิรวิทย์ วิชาสวัสดิ์และ อ.อัจฉรา ประไพพักตร์ ได้ดำเนินโครงการบริการวิชาการ เรื่อง “แนวปฎิบัติในการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองคูคต จังหวัดปทุมธานี อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
#จงหวกปทมธาน #เทศบาลเมองคคต #ประชาคม #แผนพฒนาทองถนสป #สาขาวชารฐประศาสนศาสตร

© 2016 ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร 

  • Facebook Social Icon
  • line
  • RSS - Black Circle
  • LinkedIn Social Icon
  • YouTube Social  Icon