• CRAS@PNRU

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ในการปฏิรูปท้องถิ่นให้แก่องค์การบริหาร


ในวันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 นายปรีดา เชื้อผู้ดี (ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ในการปฏิรูปท้องถิ่นพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวริน แสงอาวุธ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจากศูนย์บริการวิชาการและวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประกอบด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุเทน ทองทิพย์ ดร.นิรัตน์ เพชรรัตน์ และดร.ภราดร กาญจนสุธรรม ได้เข้าให้บริการวิชาการแก่องค์การบริการส่วนตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรีในการบรรยายเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ เพื่อนำไปใช้ในการให้บริการประชาชน ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราขภัฏพระนคร และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในการให้บริการและเผยแพร่ความรู้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาให้แก่ท้องถิ่น#ITA #จงหวดนนทบร #โครงการประเมนคณธรรมและความโปรงใส #องคการบรหารสวนตำบลทาอฐ #นนทบร

© 2016 ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร 

  • Facebook Social Icon
  • line
  • RSS - Black Circle
  • LinkedIn Social Icon
  • YouTube Social  Icon