• CRAS@PNRU

การศึกษาดูงานชุมชนบ้านดง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก


ในวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2561คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทำงานวิจัยเชิงรุก เพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ซึ่งนำทีมโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ แสงเงิน พร้อมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อุเทน ทองทิพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชาติเมธี หงษา และ ดร.ภราดร กาญจนสุธรรม ได้นำคณะชุมชนบางเลน อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีไปศึกษาดูงานที่ชุมชนบ้านตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี การศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยหนึ่งคณะหนึ่งชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
#หนงคณะหนงชมชน #บางใหญ #ศกษาดงาน #จงหวดนนทบร

© 2016 ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร 

  • Facebook Social Icon
  • line
  • RSS - Black Circle
  • LinkedIn Social Icon
  • YouTube Social  Icon