• CRAS@PNRU

โครงการบริการวิชาการ จัดโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑ์วัดมะนาว ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุ


ความเป็นมา

วัดมะนาว จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รวบรวมโบราณวัตถุและพระพุทธรูปสำริดในยุคสมัยต่างๆ ไว้เป็นจำนวนมาก และได้ก่อสร้างอาคาร 2 ชั้นสำหรับใช้เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงโบราณวัตถุดังกล่าว อย่างไรก็ดี ทางวัดมะนาวยังขาดความรู้ด้านพุทธศิลป์และการจัดเรียงตลอดจนนำเสนอโบราณวัตถุ จึงได้แจ้งมาทาง ดร.ฉันทัส เพียรธรรม สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาเมือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ทางสาขาวิชาฯ จึงได้จัดบริการวิชาการ โดยได้ไปศึกษาโบราณวัตถุ และได้พานักศึกษาไปช่วยจัดเรียงโบราณวัตถุและพระพุทธรูปจำนวน 170 องค์ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2560

วัตถุประสงค์

จัดบริการวิชาการ โดยได้ไปศึกษาโบราณวัตถุ และได้พานักศึกษาไปช่วยจัดเรียงโบราณวัตถุและพระพุทธรูปให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ

ขอบเขตงาน พระพุทธรูปจำนวน 170 องค์ แบ่งเป็นยุคต่างๆ

 1. ศิลปะทวารวดี พุทธศตวรรษที่ 10-16

 2. ศิลปะเขมร ลพบุรี พุทธศตวรรษที่ 16-18

 3. ศิลปะพม่า พุทธศตวรรษที่ 22-25

 4. ศิลปะสุพรรณภูมิ อู่ทอง พุทธศตวรรษที่ 19-20

 5. ศิลปะสุโขทัย พุทธศตวรรษที่ 19-20

 6. ศิลปะล้านนา พุทธศตวรรษที่ 19-21

 7. ศิลปะอยุธยา พุทธศตวรรษที่ 20-23

 8. ศิลปะรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ 24

 9. ศิลปะรัชกาลที่ 5-8 พุทธศตวรรษที่ 25

 10. ศิลปะรัชกาลที่ 9 (พ.ศ.2489-2559)

วิธีการดำเนินการ

 1. ศึกษาโบราณวัตถุจำนวน 170 ชิ้น

 2. จัดทำป้ายอธิบายคุณลักษณะแต่ละชิ้น แบ่งตามยุคต่างๆ

 3. จัดหมวดหมู่ และกำหนดตู้ที่จะแสดงให้เหมาะสม

 4. ยกโบราณวัตถุและพระพุทธรูปใส่ในตู้ให้เหมาะสม

 5. จัดทำคำอธิบายและวางไว้หน้าโบราณวัตถุและพระพุทธรูป

ระยะเวลาดำเนินการ 3 เดือน (ก.ค.- ก.ย. 2560)

ผลที่ได้รับหลังจากดำเนินการ

 1. ทางวัดมะนาวได้รับความพึงพอใจ โดยจากการประเมินผลมีความพึงพอใจ 4.5 (เต็ม 5) มีผู้ร่วมประเมินในวัดมะนาวรวม 10 คน

 2. ได้จัดเรียงโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑ์เป็นที่เรียบร้อยถูกต้องตามหลักวิชาการ

 3. ได้บูรณาการงานงานวิจัยเรื่องการขับเคลื่อนเมืองประวัติศาสตร์รัฐสุพรรณภูมิเข้ากับการจัดการเรียนการสอนวิชาจริยธรรมสำหรับนักบริหารและพัฒนาเมือง ทำให้นักศึกษาได้ทำความดีให้กับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม และบูรณาการเข้ากับงานบริการวิชาการ ตลอดจนงานส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

การพัฒนาปรับปรุง

 1. ควรมีการเพิ่มเติมเนื้อหาเรื่องบุญและทานลงไปในเนื้อหารายวิชานี้

 2. ควรดำเนินการต่อยอดและต่อเนื่องในวัดบริเวณย่านใกล้เคียงเพื่อให้เกิด IMPACT ต่อเนื่อง


รูปที่ 1 นักศึกษาเดินทางไปถึงวัดมะนาว


รูปที่ 2 รับฟังแนวทางจากเจ้าอาวาส


รูปที่ 3 ตัวแทนนักศึกษาถวายเครื่องสังฆทาน


รูปที่ 4 อ.ฉันทัส เพียรธรรม ชี้แจงกระบวนการทำงาน


รูปที่ 5 นักศึกษายกพระพุทธรูปและโบราณวัตถุจัดเรียงตามหมวดหมู่


รูปที่ 6 นักศึกษายกพระพุทธรูปและโบราณวัตถุจัดเรียงตามหมวดหมู่


รูปที่ 7 อ.ฉันทัส เพียรธรรม ยกพระพุทธรูปและโบราณวัตถุจัดเรียงตามหมวดหมู่


รูปที่ 8 ประเมินผลการดำเนินงาน


รูปที่ 9 ตัวอย่างผลงานหลังจากการประเมินผล

#โครงการบรการวชาการ #จงหวดสพรรณบร #สาขาพฒนาสงคมเมอง

© 2016 ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร 

 • Facebook Social Icon
 • line
 • RSS - Black Circle
 • LinkedIn Social Icon
 • YouTube Social Icon