• CRAS@PNRU

การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาและตรวจสอบความสมเหตุสมผลของโครงการท้องถิ่นด้วยเทคนิคLogical Framework


ในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ ดร.สืบวงศ์ กาฬวงศ์ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมทั้งคณาจารย์จากศูนย์บริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประกอบ ดร.อรุณ ไชยนิตย์ ดร.เมธี ทรัพย์ประสบโขค ดร.ภราดร กาญจนสุธรรม และอ.นันท์นิธิ พงศ์โพธิธรรมได้จัดบริการวิชาการหลักสูตรการพัฒนาและตรวจสอบด้วยเทคนิค Logical Framework ความสมเหตุสมผลของโครงการ ให้แก่ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ตตามโครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำโครงการ และการประเมินผล ในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 80 ท่าน ณ ห้องประชุมสำนักงานชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้โครงการบริการวิชาการนี้ได้เป็นการบูรณาการเรียนการสอนกับรายวิชาการวางแผนและบริหารโครงการ ซึ่งเป็นรายวิชาภายใต้หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต โครงการนี้ผ่านไปด้วยดีโดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากคณะผู้บริหาร และบุคลากรของสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายตามลิงค์ด้านล่างนี้

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการหลักสูตรการพัฒนาและตรวจสอบด้วยเทคนิคLogical Frameworkความสมเหตุสมผลของโครงการ

#logframe #เทศบาลนครปากเกรด #จงหวดนนทบร

© 2016 ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร 

  • Facebook Social Icon
  • line
  • RSS - Black Circle
  • LinkedIn Social Icon
  • YouTube Social  Icon