• CRAS@PNRU

โครงการบริการวิชาการการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน โดยอาจารย์มงคล เจริญโต


อาจารย์มงคล เจริญโต อาจารย์ประจำคณะะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดโครงการบริการวิชาการการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน โดย ซึ่งได้ไปบริการวิชาการให้แก่โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ด้วยปัจจุบัน ความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษถือเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นมากสำหรับนักเรียน เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล และเป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับประชาคมโลก รวมถึงเป็นต้นทุนที่สำคัญในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อในอนาคต ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยว ศิลปะ และวัฒนธรรม ซึ่งดึงดูดนักเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามายังประเทศไทยเป็นจำนวน มากในแต่ละปี โรงเรียนบ้านมะกอกหวานจึงได้จัดโครงการอบรมการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ให้กับนักเรียนของโรงเรียน เพื่อรองรับการขยายตัวทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศและการเปิดประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน


ครูผู้รับผิดชอบกลุ่มภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบ้านมะกอกหวานกล่าวต้อนรับคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร


วิทยากรแนะนำกิจกรรม


แบ่งกลุ่มนักเรียนเพื่อทำกิจกรรมทั้งภาคเช้าและบ่าย


ภาคเช้า เรียนรู้กิจกรรมฐาน Noun


ภาคเช้า เรียนรู้กิจกรรมฐาน Fruits


ภาคบ่าย เรียนรู้กิจกรรมฐาน My Body


ภาคบ่าย เรียนรู้กิจกรรมฐาน Song


ภาคบ่าย เรียนรู้กิจกรรมฐาน Shapes


อาจารย์มงคล เจริญโตรับมอบของที่ระลึกจากทางโรงเรียน


© 2016 ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร 

  • Facebook Social Icon
  • line
  • RSS - Black Circle
  • LinkedIn Social Icon
  • YouTube Social  Icon