• CRAS@PNRU

โครงการแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่การเป็นเมืองน่าอยู่


การขยายตัวอย่างรวดเร็วของชุมชนเมือง ทำให้หน่วยงานต่างๆ มุ่งเน้นให้มีการดำเนินงานด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชนเมือง เพื่อส่งเสริมให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การพัฒนาให้เมืองน่าอยู่และชุมชนน่าอยู่ ได้กลายเป็นพื้นฐานสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทุกระดับ ให้สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่จะอาศัยอยู่ในเมืองหรือชุมชนน่าอยู่ได้อย่างเท่าเทียมกัน

การพัฒนาพื้นที่ให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีองค์ประกอบหลายมิติทั้งด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม และระบบการจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความสอดประสานไปยังทิศทางเดียวกัน ปัจจุบันได้มีการพัฒนาหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการเป็นเมืองน่าอยู่ของเทศบาลขึ้น เพื่อเป็นแนวทางให้กับเทศบาลมุ่งสู่การพัฒนา ปัจจุบันมีเทศบาลที่ได้รับรางวัลเทศบาลน่าอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งยังไม่ได้มีการนำบทเรียนของความสำเร็จมาสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดการประยุกต์ในการจัดทำแผนเมืองน่าอยู่อย่างกว้างขวาง

ศูนย์บริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เล็งเห็นความสำคัญของการเป็นเมืองน่าอยู่จึงได้จัดโครงการแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่การเป็นเมืองน่าอยู่นี้ขึ้น เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการถอดบทเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลเมืองน่าอยู่ มาประยุกต์สู่การวางแผนการเป็นเมืองน่าอยู่ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความสะดวกสบาย มีความสะอาดถูกสุขอนามัย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตามนโยบายจังหวัดนนทบุรี ๔.๐


ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดการอบรม


ส่วนราชการในท้องถิ่น จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง


การนำเสนอปัญหาอุปสรรคและแนวทางการขับเคลื่อนของแต่ละเทศบาล


บรรยายแนวคิด เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน


พิธีปิดการอบรม

#จงหวดนนทบร

© 2016 ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร 

  • Facebook Social Icon
  • line
  • RSS - Black Circle
  • LinkedIn Social Icon
  • YouTube Social  Icon