• CRAS@PNRU

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริการวิชาการสร้างศูนย์บ่มเพาะความรู้และทักษะชีวิตชุมชนริมคลอง ณ ชุมชนบางให


ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครได้ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริการวิชาการสร้างศูนย์บ่มเพาะความรู้และทักษะชีวิตชุมชนริมคลอง ณ ชุมชนบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561

ในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ทางศูนย์บริการวิชาการได้รับเกียรติจากรศ.ดร.สุพจน์ แสงเงิน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นประธานในการเปิดการอบรม ทั้งนี้การอบรมเขิงปฏิบัดิการสร้างศูนย์บ่มเพาะความรู้และทักษะชีวิตชุมชนริมคลองณ ชุมชนบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เป็นการบริการวิชาการร่วมกับสาขาวิชาการบริหารสังคมเมืองในการนำนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 เข้าร่วมให้บริการวิชาการ ณ ชุมชนบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี


รศ.ดร.สุพจน์ แสงเงิน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบป้ายรณรงค์การรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้แก่ผู้นำชุมชนบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี


#สาขาพฒนาสงคมเมอง #จงหวดนนทบร

© 2016 ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร 

  • Facebook Social Icon
  • line
  • RSS - Black Circle
  • LinkedIn Social Icon
  • YouTube Social  Icon