• CRAS@PNRU

โครงการสร้างความเป็นพลเมืองในการขับเคลื่อนการจัดการน้ำเสียและขยะชุมชนสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ ณ พื้น

ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์​ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครได้จัดดำเนินโครงการสร้างความเป็นพลเมืองในการขับเคลื่อนการจัดการน้ำเสียและขยะชุมชนสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ ณ พื้นที่คลองบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยการดำเนินกิจกรรมประกอบไปด้วย การแลกเปลี่ยนความรู้ และการร่วมฝึกปฎิบัติการจัดการน้ำเสียชุมชนผ่านการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อนำมาประเมินคุณภาพน้ำ

เพื่อให้เกิดความต้องการในการดำเนินการจัดการน้ำเสียและขยะชุมชนอย่างต่อเนื่อง จึงได้มีการสร้างกลุ่มออนไลน์ในเฟสบุ๊คขึ้น เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆของคลองบางใหญ่ ตลอดจนการรายงานคุณภาพน้ำ


กลุ่มเฟสบุ๊คชื่อว่า "เครือข่ายชุมชนรักษ์คลองบางใหญ่" https://www.facebook.com/groups/322532725305596/


© 2016 ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร 

  • Facebook Social Icon
  • line
  • RSS - Black Circle
  • LinkedIn Social Icon
  • YouTube Social  Icon