• CRAS@PNRU

โครงการบูรณาการการเรียนการสอนเข้ากับการบริการวิชาการ

ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้จัดดำเนินโครงการบูรณาการการเรียนการสอนเข้ากับการบริการวิชาการโดยนำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาพัฒนาสังคมเมือง ลงพื้นที่ เพื่อรับฟังความต้องการของชุมชน และสำรวจสภาพพื้นที่ เพื่อนำมาพัฒนาเป็นโครงการตามรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน (Project Base Learning) ณ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพบ้านหัวเตย ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี© 2016 ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร 

  • Facebook Social Icon
  • line
  • RSS - Black Circle
  • LinkedIn Social Icon
  • YouTube Social  Icon