• CRAS@PNRU

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น


ศูนย์บริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดบริการวิชาการหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้แก่สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ตตามโครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำโครงการ และการประเมินผล ในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด มีบุคลากรเข้าอบรมทั้งสิ้น 80 ท่านโดบมีคณะวิทยากรจากศูนย์บริการวิชาการจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่านประกอบไปด้วย ดร.สืบวงศ์ กาฬวงศ์, ดร.อรุณ ไชยนิตย์,ดร.เมธี ทรัพย์ประสบโขค,ดร.ภราดร กาญจนสุธรรม และอ.นันท์นิธิ พงศ์โพธิธรรม

โครงการนี้ผ่านไปด้วยดีโดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากคณะผู้บริหาร และบุคลากรของสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ดท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายตามลิงค์ด้านล่างนี้

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

#เทศบาลนครปากเกรด #จงหวดนนทบร #โครงการบรการวชาการ

© 2016 ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร 

  • Facebook Social Icon
  • line
  • RSS - Black Circle
  • LinkedIn Social Icon
  • YouTube Social  Icon