• CRAS@PNRU

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมพระเทพรัตนดิลก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยมี รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ของทางมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา รับผิดชอบพื้นที่กรุงเทพมหานคร โซนเหนือ 13 เขต อาทิ เขตดอนเมือง สายไหม บางเขน คลองสามวา และหนองจอก และต่างจังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี, นครนายก และลพบุรี การดำเนินงานฯ มีการสำรวจความต้องการของชุมชน และจัดทำเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาพื้นที่บูรณาการร่วมกับชุมชน โดยศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการน้ำเสีย คลองบางตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2561


© 2016 ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร 

  • Facebook Social Icon
  • line
  • RSS - Black Circle
  • LinkedIn Social Icon
  • YouTube Social  Icon