• CRAS@PNRU

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเข้าร่วมหารือข้อราชการกับนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดเกี่ยวกับโครงการย


ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี และผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดนนทบุรี หารือข้อราชการร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบวงศ์ กาฬวงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และคณะ เกี่ยวกับโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจะดำเนินกิจกรรมอบรมการจัดการน้ำเสียชุมชนและขยะชุมชนสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

#โครงการบรการวชาการ #ศาสตรพระราชา #จงหวดนนทบร

© 2016 ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร 

  • Facebook Social Icon
  • line
  • RSS - Black Circle
  • LinkedIn Social Icon
  • YouTube Social  Icon