6 ขั้นตอนง่ายๆในการทำแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

1. แบบสอบถามนี้เป็นข้อคำถามสั้นๆ ใช้เวลาไม่ 10 นาทีในการตอบ

2. ขอให้ท่านคลิ๊กเลือกทำแบบสอบถาม IIT 

3. จากนั้นท่านจะพบกับรูปแผนที่ ขอให้ท่านเลือกอำเภอที่เป็นพื้นที่การปฏิบัติงานของท่าน เช่น หากท่านทำงานที่อบต.คลองพระอุดม ขอให้ท่านเลือกอำเภอปากเกร็ด เป็นต้น

4. คลิ๊กที่โลโก้หน่วยงานของท่านเพื่อเริ่มทำแบบสอบถาม

5. แบบสอบถามของหน่วยงานท่านจะปรากฏขึ้นหน้าจอ

ุ6. เมื่อท่านทำแบบสอบถามเป็นที่เรียบร้อย หน้าจอของท่านจะปรากฏข้อความดังนี้ "ท่านได้ทำแบบสอบถามสมบูรณ์แล้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอขอบพระคุณท่านสำหรับความร่วมมือ"

หากท่านพร้อมที่จะทำแบบสอบถาม IITแล้ว คลิ๊กที่นี่