เอกสารเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐประจำปี 2561

แบบสำรวจฯประจำปีพ.ศ. 2561

- แบบหลักฐานเชิงประจักษ์

- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

© 2016 ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร 

  • Facebook Social Icon
  • line
  • RSS - Black Circle
  • LinkedIn Social Icon
  • YouTube Social  Icon