รู้จักเรา

จากแผนบริหารราชการแผ่นดินสู่แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ. 2557 – 2561 จำนวน 8 ยุทธศาสตร์ สู่แผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย โดยมีเป้าประสงค์ มุ่งระบบและกลไกที่ส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การบริหาร การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม โดยมีเป้าประสงค์ มุ่งเน้นการบริการวิชาการเพื่อเพิ่มความรู้ การพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน และสอดคล้องกับความต้องการของสังคมตลอดจนการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดตั้งองค์กรเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยและงานบริการวิชาการตามแผนพัฒนาของทางคณะฯและมหาวิทยาลัย อย่างเป็นรูปธรรมจึงดำเนินการจัดตั้งศูนย์วิจัยและบริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขึ้นเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์หลักด้านการสร้างสรรค์งานวิจัยและการบริการวิชาการ แก่ชุมชนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และเป็นศูนย์กลางการรวบรวมองค์ความรู้ในการจัดทำงานวิจัยและงานบริการวิชาการ รวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆสำหรับให้คำปรึกษา ตลอดจนมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และบุคคลทั่วไป 

ปรัชญา

“ นำความรู้ ความเชี่ยวชาญ  ผสานมุ่งมั่น ตั้งใจ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ”

วิสัยทัศน์

“มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิจัยและบริการวิชาการ ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญโดยตรง”

เป้าหมาย

เป็นศูนย์กลางด้านการให้คำปรึกษา การจัดการฝึกอบรม การบริการวิชาการ การวิจัย แก่ชุมชนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน อย่างมีประสิทธิภาพ ให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ

© 2016 ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร 

  • Facebook Social Icon
  • line
  • RSS - Black Circle
  • LinkedIn Social Icon
  • YouTube Social  Icon