เกี่ยวกับเครือข่ายคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ

จากประสบการณ์ของคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินโครงการคุณธรรมและความโปร่งใสองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรีในปีงบประมาณ 2560 พบว่าประเด็นเรียนรู้ถึงปัจจัยความสำเร็จ คือ หน่วยงานภาครัฐจำเป็นที่จะต้องมีสื่อกลางในการเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆเข้าด้วยกัน ซึ่งคือ "การร่วมกันสร้างเครือข่ายคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ"

ศูนย์้วิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจึงริเริ่มการก่อตั้งเครือข่ายคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1).เพื่อเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ และ 2).เพื่อเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสให้แก่หน่วยงานภาครัฐ

© 2016 ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร 

  • Facebook Social Icon
  • line
  • RSS - Black Circle
  • LinkedIn Social Icon
  • YouTube Social  Icon